Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты


«Каспий өңірі «Болашақ» колледжінің

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

 

                   09.09.2022 жылғы

педагогикалық кеңесінің

№1 хаттамасымен

бекітілген

 

1.Осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бекіткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес әзірленді және ұсынымдық сипатта болады.

2.«Каспий өңірі «Болашақ» колледжі мекемесінің ұжымы (бұдан әрі – Колледж) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеуші болып табылады.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты колледж қызметкерлерінің ұжымы үшін сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесін белгілеуге бағытталған.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеу міндеттері:

1) өзінің функционалдық міндеттерін жүзеге асыру кезінде әкімшіліктің, инженерлік-педагогикалық құрамның, колледждің техникалық және өзге де персоналыныңсыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлқын және жауапкершілігін қалыптастыру;

2) Сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болғызбау;

3) колледж қызметкерлерінің арасында дамыту;

4) колледж қызметінің тиімділігін арттыру.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсыстандарттың қағидаттары:

1) заңдылық;

2) транспаренттілік;

3) әдептілік;

4) білім беру процесіне қатысушылардың, колледждіңжәне басқа да қызметкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау, оларды сыбайлас жемқорлық көріністерінен қорғау;

5) мүдделер қақтығысына жол бермеу.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты колледжде жұмыс істейтін адамдар үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты мүлтіксіз сақтауға және сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алуға бағытталған ұсынымдарды айқындайды.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсыстандарттың негізінде колледж қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін орындау бойынша сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу тұрғысынан тікелей іс-қимылдар қаланды:

1) Білім беру процесіне және колледждің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартымен  қозғалатын саладағы өзге де қызметіне барлық қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру;

2) өз құзыреті шегінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау;

3) колледждің жергілікті нормативтік актілерін дайындау;

4) колледж қызметі үдерісіндегі өзге де қоғамдық және қаржылық маңызы бар қатынастар.

2. Колледжде жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлқының (іс-қимылының) стандарттары (ұсынымдары).

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық және жергілікті актілерді басшылыққа алуға міндетті;

2) Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға;

3) адал, әділ, қарапайым болуға, жеке тұлғалармен, заңды тұлғалардың өкілдерімен және әріптестерімен қарым-қатынаста жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, сыпайылық пен әдептілік танытуға;

4) білім беру процесіне қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) өзінің іс-әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапынан сынға себеп бермеуге, сын үшін қудалауға жол бермеуге, кемшіліктерді жою және өз қызметін жақсарту үшін сындарлы сынды пайдалануға;

6) жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

7) шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпауға;

8) заңда тәртіптік, әкімшілік не қылмыстық жауаптылық көзделген теріс қылықтар мен өзге де құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеуге, атап айтқанда:

- колледждің барлық қызметкерлеріне студенттерден, сондай-ақ олардың ата-аналарынан және өзге де заңды өкілдерінен кез келген ақшалай қаражат жинауға және сыйлықтар қабылдауға қатаң тыйым салынады;

-колледж қызметкерлеріне студенттер мен балаларға қатысты дене күшін қолдануға тыйым салынады;

-Колледж мүлкін колледждің аумағына әкімшілік басшысының не мүшелерінің жазбаша рұқсатынсыз шығаруға және қызметкерлердің иемденуіне тыйым салынады.

9. Мемлекеттік қызметтер және өзге де рұқсат беру функцияларын көрсету кезінде:

1) Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру жөнінде тұрақты негізде шаралар қабылдауға;

2) көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді нысанда ұсынуға міндетті;

3) көзделмеген құжаттарды талап етуге жол бермеуге, сол сияқты мемлекеттік қызметтер көрсету және өзге де рұқсат беру функциялары барысында кез келген әуре-сарсаңға (бюрократияға) жол бермеуге;

4)сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға итермелеген кезде басшылыққа баяндауға;

5) мемлекеттік қызметтер көрсету процесінің, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде үнемділік пен тиімділіктің тұрақты жетілдірілуін қамтамасыз етуге міндетті.

10. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде:

1) Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшалай қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсауға;

2) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беруге;

3) мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеуге;

5) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) ретінде қатысуға жол бермеуге міндетті.

11. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

1) колледждің тікелей немесе тікелей басшысына –директорына мүдделер қақтығысының туындағаны, қызметтік міндеттерін атқару кезінде жеке мүдделілігі, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына көндіру және сыйлықтар алу туралы баяндауға;

2) жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік танытуға;

4) өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы, сондай-ақ материалдарды не әуре-сарсаңдарды жеделдетіп қарағаны үшін қандай да бір пайда алуға итермелеу туралы басшылыққа баяндауға;

5) орындау үшін алынған өкімнің заңдылығына күмәнданғаны туралы тікелей басшыға жазбаша нысанда хабарлауға міндетті;

12. Жергілікті нормативтік актілерді дайындау кезінде:

1) жергілікті нормативтік актілердің жобаларын дайындауға және талқылауға ұжымның міндетті қатысуын қамтамасыз етуге;

2) әзірленген жергілікті нормативтік актілерді колледж сайтында көпшілік назарына ұсыну үшін орналастыруға;

       3) жергілікті нормативтік актілерде сыбайлас жемқорлық факторлары немесе олардың белгілері бар нормаларды пайдаланбауға міндетті.

13. Қызметкерлерді/қызметкерлерді іріктеу және орналастыру бойынша кадр жұмысын ұйымдастыру кезінде:

1) тағайындауға арналған материалдарды қараудың белгіленген мерзімдерін сақтауға;

2) ұйымға қызметке/жұмысқа қабылдау кезінде лауазымды адамдарға жүктелетін негізгі міндеттерді, тыйымдар мен шектеулерді түсіндіруге міндетті;

3) кадрларды іріктеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті;

4) қызметкерлердің дербес деректері туралы мәліметтерді негізсіз беруге жол бермеуге;

5) қызметке/жұмысқа кандидаттардан еңбек шартын жасасу үшін қатысы жоқ құжаттарды талап етпеуге;

6) қызметкерлерге қатысты қызметтік тергеп-тексерулерді объективті және жан-жақты жүргізуге міндетті.

14. Колледж қызметі процесінде туындайтын өзге де өзара қарым-қатынастар кезінде:

1) бағынысты лауазымды адамдардың міндеттері мен қызметтік өкілеттіктерінің көлемін нақты және нақты айқындауға;

2) бағыныстағы лауазымды адамдар арасында еңбек жүктемесінің біркелкі бөлінбеуіне жол бермеуге;

3) олардың қызметінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ көтермелеу және жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік танытуға;

4) бағынысты қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, адамның қадір-қасиетін қорлау, әдепсіздік, дұрыс емес мінез-құлық фактілеріне жол бермеуге;

5) анық орындалмайтын немесе олардың лауазымдық міндеттерінен тыс, сондай-ақ заңнамаға қайшы келетін өкімдер бермеуге;

6) қызметтен тыс сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қарамағындағылардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайды пайдаланбауға;

7) қарамағындағыларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға мәжбүрлемеуге;

8) әріптестердің өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында туындаған мүдделер қақтығысын реттеу жөнінде уақтылы кешенді шаралар қабылдауға;

9) мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге, мүлікті қызметтік мақсатта ұтымды, тиімді пайдалануға құқылы.

15. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты қолдану және орындау үшін колледждің әрбір қызметкері дербес жауапты болады.

 

 2022-2026 ж.ж.тұжырымдамасы

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы

 Педагогикалық әдеп қағидалары

 Педагог мәртебесі туралы